banner

ความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ประเด็นสำคัญในการดำเนินการคือการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  โดยเป็น ๑ ใน ๔ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้เท่านั้นในระดับอุดมศึกษา  และได้รับหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

รูปแบบการเรียนการสอน

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี
 • ได้รับความร่วมมือการผลิตบัณฑิตจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รูปแบบการจัดการศึกษา

 • มุ่งเน้นการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพ ให้มีทักษะในด้านปฏิบัติงานมีความชำนาญ
 • มุ่งเน้นการเรียนแบบเรียนรู้ตรงจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ เช่น

 • นักวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • หรืองานรับรองมาตราฐานห้องปฏิบัติการ
 • นักวิชาการควบคุมคุณภาพ
 • นักวิชาการระบบคุณภาพ ISO
 • เจ้าหน้าที่งานสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • พนักงานควบคุมระบบคุณภาพ

กิจกรรมเสริมตลอดหลักสูตร

 • กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
 • กิจกรรมฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและทักษะคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาด้านจิตอาสากับสังคม
 • กิจกรรมส่งเริมคณธรรมจริยธรรมและการสนับสนุนสืบสานทางวัฒนธรรมในท้องถื่น

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 • จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการสอน
 • จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือวัดที่ทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 • จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลองหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจำนวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
 • จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตำราและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งสองสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน
 • จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ชุดทดลองทางมิติ ทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทุนการศึกษา

 • ทุนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจากระดับมัธยมศึกษา
 • การได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีสร้างผลงานที่มีชื่อเสียง หรือผลการเรียนดี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)